Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 4 januari 2020

Deze website is eigendom van "Alles Over Konijnen". Een ieder die gebruik maakt van "Alles Over Konijnen" - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. "Alles Over Konijnen" spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. "Alles Over Konijnen" geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. "Alles Over Konijnen" is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht


"Alles Over Konijnen" spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door leden worden geüpload op "Alles Over Konijnen", dan staan de leden in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De leden vrijwaart "Alles Over Konijnen" tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Persoonsgegevens


Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens ("persoonsgegevens") in de elektronische correspondentie met de website "Alles Over Konijnen" zal "Alles Over Konijnen" met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. "Alles Over Konijnen" leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. "Alles Over Konijnen" geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van artikel 4 sub f AVG. "Alles Over Konijnen" krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij "Alles Over Konijnen" daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een topic start op ons forum, iets verkoopt op onze site, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd.
Indien u geen informatie van "Alles Over Konijnen" wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan hier contact op. U kunt zich voor nieuwsbrieven afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder nieuwsbrief.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen

Verwijderen van content


"Alles Over Konijnen" behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal


Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.